Producenci

Warunki dostawy

Regulamin

Sklep internetowy sklep.easyeco.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.easyeco.pl prowadzony jest przez Easyeco spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605756, NIP: 9442250483, REGON: 363886005, zwaną dalej Sprzedawcą.

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 722 790 566 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 - koszt połączenia za minutę zgodnie ze stawkami obowiązującymi u danego operatora.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@easyeco.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - Easyeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Skawinie 32 - 050, ul. Kopernika 11C/LG3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605756, o kapitale własnym w wysokości 5 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 9442250483, REGON: 363886005; tel.: 722 790 566, email: biuro@easyeco.pl, będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.
 3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.easyeco.pl,
 4. Strona internetowa sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające pod domeną: sklep.easyeco.pl oraz www.sklep.easyeco.pl
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celuniezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacji niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawna, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.
 8. Towar lub Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa prezentowana w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy.
 9. Przedmiot transakcji - Towary lub Produkty przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony sklepu internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów lub Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana albo zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Konto - konto klienta, oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji. Są w nim gromadzone między innymi dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 14. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Rejestracja oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.
 16. Login - oznacza indywidualne oznaczenie klienta przez niego ustalone składające się z ciągu znaków liter, cyfr lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta klienta w sklepie internetowym.
 17. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.
 18. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 19. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary lub Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów lub produktów.
 20. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
 21. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcą w zakresie dostaw towarów np. firma kurierska.
 22. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów lub Produktów.
 23. Dzień roboczy –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 24. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.easyeco.pl jest własnością Easyeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Skawinie 32 - 050, ul. Kopernika 11C/LG3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605756, o kapitale własnym w wysokości 5 000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 9442250483, REGON:363886005; tel.: 722 790 566.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.easyeco.pl
 3. Kontakt ze Sklepem:
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Kopernika 11C/LG3, 32 - 050 Skawina,
 2. Adres email Sprzedawcy: biuro@easyeco.pl,
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 722 790 566,
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 84 1140 2004 0000 3002 7610 7508   mBank

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 10:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku - koszt połączenia za minutę zgodnie ze stawkami obowiązującymi u danego operatora sieci.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. przeglądarka internetowa:
 • Google Chrome 44 i wyższa
 • Internet Explorer 9 i wyższa
 • Mozilla Firefox 40 i wyższa

z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.

 1. Komponenty systemowe:
 • NET Framework 4
 • SqlXml 3.0
 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta albo po założeniu Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami:
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 ust. 3.
 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 2. Składając zamówienie drogą mailową lub telefonicznie Klient zobowiązany jest podać:
 1. dokładną (tożsama z widniejąca na stronie internetowej) nazwę i ilość wybranych Produktów,
 2. podać sposób dostarczenia przesyłki oraz czas zapłaty zgodny z możliwościami określonymi w § 5.
 3. podać dane adresowe na które na który ma nastąpić dostawa Produktu, opcjonalnie inne dane kontaktowe takie jak numer telefonu.podać sposób płatności zgodny z możliwościami określonymi w  § 5 i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Korzystanie z formularza zamówienia na stronie internetowej rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do wirtualnego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie kilku kolejnych kroków - w celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 2. wybrać Produkt/Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny) - po kliknięciu "Dodaj do koszyka" Sklep umożliwia przejście do wybranego produktu znajdującego się w koszyku lub pozostanie na stronie w celu dodania kolejnych produktów do koszyka,
 3. po wybraniu wszystkich produktów przejść do koszyka poprzez kliknięcie symbolu koszyka w prawym górnym rogu lub kliknięcia opcji "Przejdź do koszyka" po wybraniu ostatniego Produktu,
 4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób zapłaty (Pobranie, Przedpłata),
 5. Zaakceptować zawartość koszyka, sposób dostarczenia Produktu, czas płatności oraz zaakceptować kwotę do zapłaty klikając przycisk "Dalej",
 6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz klikać przycisk "Podsumowanie",
 7. sprawdzić poprawność podanych danych i potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Do momentu kliknięcia “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
 2. Usługa elektroniczna formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo w chwili wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, kartą lub przelewem on-line lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Wysyłka i dostawa

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę "Czas i koszty dostawy" w dziale "Płatności i dostawa".
 5. Wysyłka Towaru odbywa się na zasadach i limitach określonych na stronach serwisu - zakładka "Czas i koszty dostawy". Jeśli Klient wybierze daną formę dostawy, a zamówione towary będą przekraczać określone limity Sprzedawca będzie miał prawo, za zgodą Klienta, do wysyłki metoda umożliwiającą zmieszczenie się w określonych limitach oraz naliczenia dodatkowej opłaty stanowiącej różnice pomiędzy formą wybraną przez Klienta a formą wymaganą dla określonego limitu. W przypadku braku zgody Klienta Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży i nie realizowania zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje że Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 7. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to Dostawca ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Dostawca wykonuje to czynność na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
 8. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klient zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz to przysługuje mu prawo niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od Dostawcy ustalenia stanu przesyłki.
 9. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego usług przewozowych Sprzedawca prosi o kontakt ze sklepem internetowym.
 10.  W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości Sprzedawca prosi o kontakt pod numerem telefonu lub adresem e-mail wskazanym na stronie internetowej sklepu.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu: paragon lub faktura.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. List polecony,
 2. Przesyłka pocztowa z odbiorem w paczkomacie, przesyłka pocztowa z odbiorem w paczkomacie pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kopernika 11A, 32-050 Skawina
 5. Mini paczka InPost,
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorze
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne
 5. Płatność kartą płatniczą
 6. Płatność za pomocą portmonetki elektronicznej.
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce "Czas i koszty dostawy" oraz "Formy płatności".

 

§ 6 Umowa sprzedaży

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.                                                                                                                                              
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym lub złożeniem zamówienia mailowo lub telefonicznie, zgodnie z § 4 Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania  płatności przy odbiorze przesyłki;
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Dostarczenie wszystkich Produktów następuje po skompletowaniu całego zamówienia. Aby otrzymać część Produktów należy złożyć oddzielne zamówienia na produkty o krótszym terminie dostawy oraz oddzielne na produktu o dłuższym terminie odstawy.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata za wyjątkiem krajów do których nie są świadczone usługi kurierskie.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Termin 14 dni jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres Easyeco sp. z o.o., ul. Kopernika 11C/LG3, 32-050 Skawina;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:         biuro@easyeco.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr. 141, poz. 1176 ze zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. W sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Z dnia 24 lutego 2003r. ).
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez sprzedawcę, jeśli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania.
 4. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie poinformować Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy na adres Easyeco, ul. Kopernika 11A, 32-050 Skawina.
 5. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@easyeco.pl, wraz ze zdjęciem produktu.
 6. W celu przypisania i ułatwienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się:
 1. przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży, dowód zakupu etc.
 2. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 3. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 4. danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Przekazanie informacji wymienianych ust. 6, pkt. a-d ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Podane wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Kopernika 11A, 32-050 Skawina.
 4. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 5. Dostarczenie Produktu, o którym mowa w ust. 9 nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczna za pośrednictwem sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biurio@easyeco.pl , bądź listownie na adres sklepu Easyeco, ul. Kopernika 11A, 32-050 Skawina.
 9. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczna za pośrednictwem sklepu internetowego zaleca się podanie w informacji takich jak opis wady/nieprawidłowości, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, w tym e-mail.
 10. Rozpatrywanie reklamacji związane jest z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 11. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres email użytkownika lub w innych podany przez użytkownika sposób.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informację dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatem lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@easyeco.pl
 3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 1. W zależności od tego, z jakiej formy przewidzianej przez system zakupu klient zdecyduje się na kupno produktów oferowanych przez sprzedawcę, utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
 1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomość e-mail zatytułowana „Potwierdzenie zakupu w eSklepie”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.
 2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w regulaminie przed wprowadzeniem zmian.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
 4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 5. Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.            
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl